• Zarządzeniem nr 208/2023 wykazano do dzierżawy nieruchomość rolne położone na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki stanowiące jej własność.
  • W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 17.08. 2023 r. do dnia 07.09.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.