• Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I, oznaczonej jako działka nr 53/2 o pow. 0,9982 ha oraz działka nr 40/1 o pow. 0,4997 ha, z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jej eksploatację.
  • Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę, na okres 29 lat, części nieruchomościstanowiącej  własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, położonej w Kamieńcu Ząbkowickim, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą numer KW SW1Z/00065494/3, oznaczonej jako działka nr  53/2 o pow. 0,9982 ha oraz działka nr 40/1 o pow. 0,4997 ha, o łącznej powierzchni 1,4979 ha, z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jej eksploatację. Nieruchomość w części stanowiącej przedmiot dzierżawy (tj. działka nr 53/2 oraz działka nr 40/1) zostanie oddana w dzierżawę w stanie istniejącym, co oznacza, że Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia, zgody, opinie oraz uzgodnienia niezbędne do budowy oraz eksploatacji farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą we własnym zakresie i na własny koszt.
  • Wydzierżawiający jednocześnie informuje, że dysponuje warunkami przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Katowicach i odbioru energii elektrycznej o łącznej mocy przyłączeniowej 3200 kW (w tym magazyn energii o mocy 200 kW) do elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii, która zostanie wybudowana na działce nr 61 należącej do Wydzierżawiającego. Z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, Wydzierżawiający tym samym dopuszcza możliwość wykorzystania przez przyszłego Dzierżawcę mocy przyłączeniowej o mocy 1500 kW. oraz możliwość skorzystania z wybudowanego przez Wydzierżawiającego przyłącza energetycznego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, szczegółowe warunki wykorzystania przez przyszłego Dzierżawcę mocy przyłączeniowej o mocy 1500 kW oraz korzystania z wykonanego przez Wydzierżawiającego przyłącza energetycznego zostaną ustalone w drodze odrębnego porozumieniu zawartego pomiędzy Wydzierżawiającym.
  • Wydzierżawiający zastrzega, że zawarcie porozumienia oraz ostateczne wykorzystanie mocy przyłączeniowej oraz przyłącza energetycznego uzależnione jest od spełnienia wszelkich wymaganych prawem warunków oraz uzyskania uprzedniej zgody Tauron Dystrybucja S.A. na zmianę warunków przyłączenia do wyżej wymienionego obiektu. Powyższe oznacza, że informacja o możliwości wykorzystania przez przyszłego Dzierżawcę mocy przyłączeniowej o mocy 1500 kW oraz możliwość skorzystania z wybudowanego przez Wydzierżawiającego przyłącza energetycznego nie stanowi oferty w rozumieniu w przepisów Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowi warunku zawarcia umowy dzierżawy.
  • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 40/1 oznaczona jest symbolem „R3, KD Pj” gdzie ustalono jak przeznaczenie podstawowe tereny rolnicze i tereny dróg publicznych. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia wysokiego napięcia 110 kV, oraz granica negatywnego oddziaływania obiektów infrastruktury technicznej. Na terenie działki znajduje się stanowisko archeologiczne udokumentowane nr 41. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 53/2 oznaczona jest symbolem „R1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia wysokiego napięcia 110 kV, oraz granica negatywnego oddziaływania obiektów infrastruktury technicznej
  • Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2023 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej nr pok. 13 w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowicka 26.
  • Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 15.000,00 zł netto za /1 ha rocznie + podatek VAT w obowiązującej wysokości. Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Wadium wynosi: 1.500,00 zł – płatne jest do dnia 31 sierpnia 2023 r. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 z tytułem wpłaty „Przetarg – dzierżawa nieruchomości 40/1 i 53/2 położonych w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I”.
  • Burmistrz Kamieńca Ząbkowiciego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowickiej 26 lub telefonicznie w godzinach urzędowania pod numerem tel. 533 605 262. Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie https://samorzad.gov.pl/web/gmina-kamieniec-zabkowicki  » Co robimy » Dzierżawa.