Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gmina Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zainteresowali się ogłoszeniem i zapoznali się z treścią programu. Zgodnie z zarządzeniem nr 168/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 11 lipca2023 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje odbywały się w terminie od dnia 19.07.2023 r. do dnia 10.08.2023 r.

Projekt uchwały udostępniony był od 11.07.2023 r. na stronach:

  • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
  • portalu gminnym – kamienieczabkowicki.eu
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, opinia, w zakresie przedstawionego programu. Projekt uchwały w wersji niezmienionej przedstawiony będzie Radzie Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim celem przyjęcia.