Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” działające na terenie gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

ZAKRES OPERACJI: WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM LSR W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH 

Zakres tematyczny operacji: P.[1] I „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej”

Limit dostępnych środków: 22 850,94 € (91 403,76 zł)

Forma wsparcia: refundacja

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru: 

– Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

– Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

– Operacja musi spełnić warunki wstępnej oceny wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Operacja musi być zgodna z LSR, czyli celem ogólnym Co1: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców i wzrost ruchu turystycznego na obszarze LGD, celem szczegółowym Cs. 1.1: Stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej na obszarze LGD oraz przedsięwzięciem I: „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej”.

– Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.

– Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku.

– Intensywność pomocy: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków: od 19.07.2023 r. do 04.08.2023 r. do godziny 14.30 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30)

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice

Tryb składania wniosków: Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio tzn. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze w 1 egzemplarzu papierowym oraz na płycie CD (wraz z załącznikami, które wnioskodawca posiada w wersji elektronicznej).

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku, na egzemplarzu wnioskodawcy przez pracownika Biura przyjmującego wniosek, zawiera indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

– Innowacyjność (0 lub 1 pkt)

– Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu (0 lub 1 pkt)

– Obszar realizacji (0 lub 1 pkt)

– Powiązanie z innymi projektami (0 lub 1 lub 2 pkt)

– Wykorzystanie lokalnych zasobów  (0 lub 1 lub 2 pkt)

– Promocja obszaru (0 lub 1 pkt)

– Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru (0 lub 2 pkt)

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 5 pkt.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

– Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy.

– Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.

– Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

 • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

– Załącznik „Innowacyjność projektu” (dostępny jest w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=169&strona=1&sub=168 )

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, instrukcja wypełniania wniosku oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=169&strona=1&sub=168

Kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=164&strona=1

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30 w biurze LGD mieszczącym się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2a, tel. 74 8 191 213, email: biuro@qwsi.pl

LGD „Qwsi” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

[1] P. – litera P. oznacza Przedsięwzięcie

Ogłoszenie o naborze pobierz >>

Formularz wniosku:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5 z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 5 z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 5z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2022 r. (wersja 5z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) – otwórz
 • Biznesplan (inkubator) – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 5z) – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie (.pdf) – otwórz
 • Oświadczenie (.excel) – otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

Uwaga!
udostępniona wersja 9z: umowy o przyznaniu pomocy

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) –otwórz 
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

Uwaga!
31.05.2019 r. została udostępniona umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (pdf) – otwórz

8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz 
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (xls) –otwórz 
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) – otwórz 

Uwaga!
został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z oraz 5z 

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność.

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5 z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 5z – otwórz

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz

      Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) – otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu – otwórz 

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: załącznik „Innowacyjność projektu” pobierz >>

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pobierz >>

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – do pobrania na stronie  www.uokik.gov.pl

Inne dokumenty związane z naborem:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) pobierz >>
 • Regulamin Pracy Rady pobierz >>
 • Procedura wyboru i oceny operacji LSR pobierz >>
 • Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów pobierz >>

UWAGA – dla wnioskodawców: 

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • Rada ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do procedury oceny wniosków.
 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski może poprosić Państwa o uzupełnienie braków, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 • W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku (zgodnie z § 31 ust. 6 Regulaminu Pracy Rady).
 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w pierwszym i ostatnim dniu naboru.