• Zarządzeniem Nr 124/2023 z dnia 25 maja 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 235,
  • Zarządzeniem Nr 125/2023 z dnia 25 maja 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 523.
  • Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 25.05.2023 roku do dnia 15.06.2023 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń, w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.