Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 53/2023 z dnia 01 marca 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 325/3.
  • Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 01.03.2023 roku do dnia 22.03.2023 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.