Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  1. Zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 09 lutego 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 70. Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 09.02.2022 roku do dnia 02.03.2023 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.
  2. Zarządzeniem nr 38/2023 z dnia 09 lutego 2023 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7 o pow. 5.7962 ha, rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8. Nieruchomość wolna jest od roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

  • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji (około 97,5 %) oraz symbolem „ZR” o funkcji podstawowej: tereny zieleni urządzonej w tym na gruntach zrekultywowanych (około 2,5 %). Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy oraz granica obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Topola”.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) + podatek VAT w obowiązującej wysokości. Minimalne postąpienie wynosi: 7.930,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych). Wadium wynosi: 79.230,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 11 kwietnia 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20 lub pod nr telefonu 729057859.