Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 1. Zarządzeniem nr 30/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 117/2 o pow. 0,0320 ha (RIVa), rej. G. 298, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00039523/5.
 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren działki objęty jest strefą obserwacji archeologicznej.
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 14 080,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23 %. Minimalne postąpienie wynosi: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Wadium wynosi: 1.410,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych).
 • Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 02 marca 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
 1. Zarządzeniem nr 31/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 179/4 o pow. 0,1309 ha (PsIII), rej. G. 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00064524/6. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.
 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Teren działki objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) plus podatek VAT 23 %. Minimalne postąpienie wynosi:250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Wadium wynosi: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
 • Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 02 marca 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
 1. Zarządzeniem nr 32/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 213/1 o pow. 0,8114 ha, rej. G. 311, AM – 18, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066710/1.
 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN3.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i symbolem „KDW” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg wewnętrznych i dojazdów. Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączonej z lokalizacji zabudowy oraz przebiega elektroenergetyczna linia kablowa 20kV – istniejąca i projektowana.
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 250 215,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście piętnaście złotych) plus podatek VAT 23 %. Minimalne postąpienie wynosi: 2.560,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych). Wadium wynosi: 25.530,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych).
 • Przetarg odbędzie się w dniu 09 marca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 02 marca 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu 729057859.