Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinie piłka nożna w Gminie Kamieniec Ząbkowicki – m.in. poprzez:

 • propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,
 • uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 2: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Byczeń – m.in. poprzez:

 • propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,
 • organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,
 • uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 3: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska – m.in. poprzez:

 • propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,
 • organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,
 • uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 4: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna dzieci – m.in. poprzez:

 • propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci,
 • organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,
 • uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, przeznacza się kwotę 145 000,00 zł, w tym:

 • zadanie Nr 1 kwota: 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
 • zadanie Nr 2 kwota: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
 • zadanie Nr 3 kwota: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 • zadanie Nr 4 kwota: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Wymagany jest wkład własny podmiotu (co najmniej 10% całkowitej wartości zadania w formie pieniężnej). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego (załącznik nr 2).

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 (sekretariat pok. nr 10) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy realizowanego zadania. W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Termin składania ofert: 02.03.2023 r. do godz. 10.00. Termin związania ofertą upływa: 02.04.2023 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Poniżej można pobrać:

 1. Treść ogłoszenia o konkursach wraz z zarządzeniem Burmistrza Nr 37/2023 (załącznik nr 1).
 2. Formularze, wzory: oferty, umowy, sprawozdania stanowią załącznik do ogłoszenia o konkursie: