Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RKS „KROSS” Byczeń zaprasza do udziału w XVII rajdzie pieszym „Wiosna, ach to ty” na trasie Polanica Zdrój – Duszniki Zdrój.

Celem imprezy jest popularyzacja turystyki pieszej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, propagowanie czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki pieszej oraz integracja różnych środowisk. Rajd pieszy odbędzie się w niedzielę 3 kwietnia 2016 r. Zbiórka uczestników przy Czerwonym Kościółku o godz. 9:30, wyjazd  o godz. 10:00, przewidywany powrót o godz. 17:30. Określona liczba uczestników to 50 osób, decyduje kolejność zgłoszenia. Pierwszeństwo udziału w rajdzie mają  członkowie klubu. Termin zgłoszenia upływa 29 marca 2016 r.

Uczestnicy rajdu pieszego zobowiązani są do:

  • przestrzegania regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się do decyzji organizatora Rajdu,
  • dokonując zgłoszenia, uczestnik składa tym samym oświadczenie, iż akceptuje postanowienia Regulaminu,
  • na trasie obowiązuje stosowanie się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatora, przemieszczanie się zwartą grupą i niezbaczanie z wyznaczonego szlaku,
  • niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów,
  • przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczać będą przejście i przeprowadzają całą grupę na drugą stronę,
  • tempo marszu nadaje opiekun grupy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika,
  • czas i miejsce odpoczynku wyznacza kierownik Rajdu. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłosić organizatorowi,
  • ponadto obowiązuje przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
  • obowiązuje strój odpowiedni do uprawiania turystyki pieszej.

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. Nieprzestrzeganie regulaminu  powoduje wykluczenie z rajdu. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność na szlaku. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do znajomości Regulaminu Rajdu i stosowania się do zaleceń organizatora. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za rzeczy zaginione, skradzione oraz za wypadki i szkody. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczanych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatorów. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rajdu należy do organizatora.

Rajd pieszy będzie przeprowadzony na trasie: Szlak czerwony Polanica Zdrój koło ośrodka Malwa – Wolarz – Schronisko PTTK Muflon – Duszniki Zdrój. Dystans do przejścia  13 km,  czas ok.  5 godz.( trasa miejscami trudna). Osoby do kontaktu:

Organizatorzy Rajdu pieszego zapewniają uczestnikom: transport  do rozpoczęcia Rajdu i powrót, punkty do odznaki GOT, Nagrody w konkursie za wiersz lub piosenkę na hasło przewodnie Rajdu ,,Wiosna, ach to ty”, turystyczny posiłek. ZAPRASZAMY !