Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem nr 327/2022 z dnia 21.12.2022 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej udział wynoszący 15/24 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym położony w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 650 o pow. 0,0275 ha stanowiący własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 21.12.2022 r. do dnia 11.01.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.