Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem nr 197/2022 z dnia 26.07.2022 r. wykazano do dzierżawy nieruchomości rolne położone w obrębie Doboszowice, stanowiące własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 26.07.2022 r. do dnia 16.08.2022 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość. Więcej informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tel: 533605262.