Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

^^

Zarządzeniem nr 151/2022 z dnia 26.05.2022 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Starczów w granicach działki nr 393/2 o pow. 15 m2, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zarządzeniem nr 152/2022 z dnia 26.05.2022 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 638 o pow. 65 m2,stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz działkę nr 322 o pow. 20m², stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II.

^^

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 26.05.2022 r. do dnia 17.06.2022 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.