Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

==

Zarządzeniem nr 157/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. wykazano do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego część nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 679/10 o pow. 300 m2, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

==

Wyżej wymienione zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 30.04.2021 r. do dnia 21.05.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.