Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

**

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego ogłasza I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę działki nr 614/2, obręb Kamieniec Ząbkowicki II o pow. 0,3211 ha stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego na czas określony.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowicka 26.

  • Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 0,20 q żyta.
  • Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 0,1349 q żyta.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 100,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu) w terminie do dnia 26 maja 2022 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, osobiście lub przez pełnomocnika, które nie zalegają w opłatach podatków i innych zobowiązaniach na rzecz tut. Gminy oraz są mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Osoby zainteresowane wydzierżawieniem opisanej nieruchomości zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 26 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26. Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że uczestnik przetargu spełnia warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu 31 maja 2022 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowickiej 26 lub telefonicznie w godzinach urzędowania pod nr tel: 533605262.

**

Zarządzeniem nr 142/2022 z dnia 17.05.2022 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 527/28 o pow. 90 m2, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 17.05.2022 r. do dnia 07.06.2022 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.