Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

**

Zarządzeniem nr 84/2022 z dnia 14 marca 2022 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Suszka w granicach działki nr 165/2 o pow. 0,2000 ha (tereny kolejowe), AM – 1, poz. rej. G. 64, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00044919/6.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze. Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli działek sąsiednich.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 480,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych)
  • Minimalne postąpienie wynosi: 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych).
  • Wadium wynosi: 1050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 kwietnia 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 85/2022 z dnia 14 marca 2022 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 118/1 o pow. 0,0254 ha (RIVa), poz. rej. G. 877, AM – 18, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061740/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren działki objęty jest strefą obserwacji archeologicznej.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 600,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych) plus podatek VAT 23 %.
  • Minimalne postąpienie wynosi: 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).
  • Wadium wynosi:  1.260,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 kwietnia 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu: 729057859.