Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/222/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 września 2010 r., Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok organ stanowiący jednostki samorządu uchwala roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Program ma na celu lepsze wykonanie zadań Gminy poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązaniu problemów lokalnych. Określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotów współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładana wysokość środków przeznaczonych na jego realizację.

Termin konsultacji określa się od dnia od 07.10.2021 r. do dnia 21.10.2021 r.

Projekt uchwały będzie udostępniony od 29.09.2021 r. na stronach:

Proszę o zapoznanie się z tekstem projektu uchwały, w celu zgłoszenia ewentualnych uwag czy propozycji zmian (w załączeniu ankieta konsultacyjna).

Państwa propozycję i uwagi proszę składać w terminie 07-21.10.2021 r. do godziny 14.00 na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego Kamieniec Ząbkowicki, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Roczny program współpracy na 2022 rok” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@kamienieczabkowicki.eu