Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^^

Zarządzeniem nr 252/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami gospodarczymi o łącznej pow. Zabudowy 27 m2 i łącznej pow. użytkowej 21,50 m2, położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 527/26 o pow. 0,0094 ha, AM – 5, poz. rej. G. 653, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00042512/9. Nieruchomość wolna jest od wszystkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MW2.1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli/współwłaścicieli budynku nr 42 przy ul. Kolejowej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Osoby zainteresowane nabyciem opisanej nieruchomości zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 16 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5.470,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych)         
  • Minimalne postąpienie wynosi: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).
  • Wadium wynosi: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 16 września 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^^

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, 19 nr telefonu 729057859 i 729057846.