Na portalu informacyjnym Gminy Kamieniec Ząbkowicki www.kamienieczabkowicki.eu jest już uruchomiona nowa i unikalna aplikacja, dzięki której każdy użytkownik internetu może otrzymać online informację o statusie nieruchomości położonych w obrębie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Wybierając w menu głównym serwisu kategorię „inwestorzy” należy kliknąć na zakładkę „system informacji przestrzennej”. Odbiorca jest automatycznie przekierowany na, ukazane w formie ortofotomapy, dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych oraz Topograficznej Bazy Danych, będące treścią niniejszego opracowania. Stanowią one treść państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287). Dokładne menu wewnętrzne aplikacji umożliwia wyszukiwanie potrzebnych odbiorcy informacji.

Osoby korzystające z tych materiałów nie mają prawa do ich zwielokrotniania, sprzedawania, udostępniania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania ich treści w całości bądź we fragmentach, w szczególności do ich przesyłania lub udostępniania w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.