Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^^

Zarządzeniem nr 195/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 223 o pow. 0,9500 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega granica obszarów ograniczonego użytkowania od cmentarza – 50 m.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43.480,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych).
  • Minimalne postąpienie wynosi: 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych).
  • Wadium wynosi: 4 350,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 29 lipca 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^^

Zarządzeniem nr 196/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 674 o pow. 1.3699 ha, poz. rej. G. 144, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00057521/3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R2” o funkcji podstawowej: użytki rolne.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 54.180,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych).
  • Minimalne postąpienie wynosi: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).
  • Wadium wynosi: 5 420,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 29 lipca 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^^

Zarządzeniem nr 197/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 496 o pow. 1.0100 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega główna sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana w miejscowym planie zagospodarowania.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45.280,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).
  • Minimalne postąpienie wynosi: 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych).
  • Wadium wynosi: 4 530,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 29 lipca 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^^

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, 19, nr telefonu: 729057859 lub 729057846.