Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

#

Zarządzeniem nr 173/2021 z dnia 14 maja 2021 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 251/3 o pow. 31 m², stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

#

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 14.05.2021 r. do dnia 04.06.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.