Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem nr 62/2020 z dnia 23.02.2021 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość rolną położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 579/3 o pow. 0,2100 ha, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Wyżej wymienione zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 23.02.2021 r. do dnia 16.03.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.