W pierwszej kolejności w Polsce szczepimy medyków i pracowników ochrony zdrowia.

Proces szczepień jest podzielony na etapy wskazane w Narodowym Programie Szczepień.

ETAPY SZCZEPIENIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP OPIS
ETAP„0”
 • Pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Możliwość zaszczepienia się otrzymają  m.in. osoby wykonujące zawody medyczne, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci i technicy farmaceutyczni, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne.
 • Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego a także, pracownicy uczelni medycznych oraz doktoranci i studenci kierunków medycznych oraz przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży.
 • Osoby zatrudnione w placówkach całodobowej opieki
ETAP I
 • Pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz hospicjów stacjonarnych i oddziałów medycyny paliatywnej osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Seniorzy (od 15 stycznia rozpoczęła się  rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Od 22 stycznia mogą rejestrować się osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów).
 • Osoby w wieku poniżej 60. roku życia:

 dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek,

– z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,

– poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej,

– po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne.

 • Służby mundurowe, funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy miejscy, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.
 • Wszystkie osoby zatrudnione w jednostkach systemu oświaty, instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne. Również osoby zatrudnione w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa, które znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, a także nauczyciele skierowani do pracy za granicą.
 • Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż uczelnia medyczna oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia.
ETAP II
 • Osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.
ETAP III
 • Przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej. Szczepione będą osoby powyżej 18 roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup.

W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się jednoczasowe szczepienie osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ramach jednego etapu lub szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup w ramach różnych etapów

Pierwszy etap szczepień

 • 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Chcesz się zarejestrować na szczepienie? Kliknij tutaj.
 • Od 22 stycznia mogą rejestrować się osoby powyżej 70. roku życia.

Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczęły się 25 stycznia.

Ponadto do końca I kwartału 2021 roku planujemy:

 • na początku marca – zakończyć proces szczepień nauczycieli,
 • od 7 marca – szczepienia uzupełniające kadry medycznej,
 • 15 marca – rozpocząć szczepienia osób przewlekle chorych (grupa 1B),
 • 22 marca – rozpocząć szczepienia służb mundurowych (grupa 1C) oraz osób w wieku 60-65 lat.

Wspomniane plany uzależnione są od dostaw szczepionek. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.