Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^^

  • Zarządzeniem Nr 8/2021 z dnia 18.01.2021 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolne położone w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 250/3 o pow. 0,0406 ha i 250/6 o pow. 0,0358 ha, stanowiące własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.01.2021 r. do dnia 08.02.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.

^^

  • Zarządzeniem Nr 12/2021 z dnia 20 stycznia 20201 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 152.
  • Zarządzeniem Nr 13/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 449/4.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 20.01.2021 r. do dnia 10.02.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.