Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

<> 

Zarządzeniem nr 377/2020 z dnia 30.10.2020 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 662/27 o pow. 690 m2, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

<> 

Wyżej wymienione zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 30.10.2020r. do dnia 20.11.2020 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.