Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z aktualnym zestawem informacji dotyczących konkursów dla organizacji pozarządowych organizowanych przez samorząd województwa dolnośląskiego oraz inne instytucje.

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: – urzędów miejskich i gminnych, starostw powiatowych, poszczególnych ministerstw.

Zmiany w postępowaniu z ofertami uproszczonymi (art. 19a) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Pierwszą zasadniczą zmianą jest rozszerzony katalog możliwości składania ofert. Do tej pory ofertę można było złożyć osobiście lub za pomocą przesyłki pocztowej. Od 9 czerwca 2020 r. oferty można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  1. W wersji papierowej na obowiązującym wzorze oferty uproszczonej, osobiście lub pocztą z dopiskiem OFERTA 19a – na adres Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dalej zwany UMWD), Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; lub UMWD, ul Walońska 3-5, 50-413 Wrocław. Oferta powinna być podpisana przez reprezentanta oferenta wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy;

2.     Poprzez generator ofert  i przesłanie  wersji papierowej.

Ofertę tworzy się za pomocą generatora. Po zakończeniu należy ofertę wydrukować. Oferta zapisana w  aplikacji generatora nie może być otwierana  i modyfikowana w innych aplikacjach. Wydruk PDF powinien być podpisany przez reprezentanta oferenta wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy. Ofertę należy dostarczyć osobiście lub  pocztą do UMWD. Link do  generatora ofert w UMWD – https://dolnoslaskie.engo.org.pl/male-granty;

  1. Poprzez generator ofert i przesłanie pliku oferty przez platformę ePUAP.

Ofertę tworzy się za pomocą generatora. Plik oferty zapisany w  aplikacji generatora nie może być otwierany  i modyfikowany w innych aplikacjach. Wygenerowany elektroniczny plik należy podpisać podpisem zaufanym przez reprezentanta oferenta i przesłać przez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą UMWD. Link do  generatora ofert w UMWDhttps://dolnoslaskie.engo.org.pl/male-granty;

4.     Oferta stworzona na papierowym obowiązującym wzorze, może być złożona  w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.

Po utworzeniu papierowej oferty, należy  podpisać ją podpisem zaufanym przez reprezentanta oferenta, a następnie podpisany plik xml  należy przesłać przez platformę ePUAP do UMWD. Link do strony umożliwiającej złożenie podpisu zaufanego – https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER.

Drugą bardzo istotną zmianą dla oferentów, jest wprowadzenie nowego terminu do złożenia oferty uproszczonej. Do tej pory oferta musiała być złożona na minimum 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, licząc od następnego dnia po złożeniu oferty, przy czym ostatni dzień nie może być początkiem terminu realizacji zadania.  Ofert niespełniające ten warunek traktowane były za oferty nie spełniające kryteriów formalnych. Tak jest w dalszym ciągu dla ofert składanych w wersji papierowej. Należy pamiętać, że liczy się data faktycznego wpływu do UMWD, a nie data nadania w placówce pocztowej.

Od 9 czerwca 2020 r. wprowadzony nowy termin złożenia ofert w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego przez platformę ePUAP. Dotyczy to złożenia oferty w sposób podany powyżej w punktach 3 i 4. Aby oferta mogła być rozpatrywana musi być złożona na minimum 8 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, licząc od następnego dnia po złożeniu oferty, przy czym ostatni dzień nie może być początkiem terminu realizacji zadania. Za dni robocze uważa się dni kalendarzowe z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Kolejną zmianą wprowadzoną uchwałą ZWD jest możliwość uzupełnienia następujących braków formalnych w ofercie w terminie wyznaczonym w wezwaniu do uzupełniania braków:

1.    Błędy rachunkowe w cz. VI – Szacunkowa kalkulacja kosztów (…);

2.    W przypadku gdy nie ma możliwości weryfikacji podpisu reprezentanta oferenta, istnieje możliwość – we wskazanym terminie – dostarczenia dokumentu, z którego będzie wynikała właściwa reprezentacja.

Zachęcamy organizacje do tworzenia oferty w generatorze ofert, który zamieszczony jest na stronie internetowej UMWD https://dolnoslaskie.engo.org.pl/male-granty. Dzięki generatorowi pozbędziecie się Państwo najczęściej popełnianych błędów – pomyłek w kalkulacji kosztów (walidacja), niewypełnionych pól oferty (co może skutkować odrzuceniem oferty ze względów formalnych), czy też braku właściwych wykreśleń w części Oświadczeń oferty.

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r  oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/  

Inne adresy: