Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

##

Zarządzeniem nr 204/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 45 o pow. 0.7946 ha, poz. rej. G. 183, AM – 21, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065494/3. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R3” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze, symbolem „Wpp” o funkcji podstawowej: tereny zbiornika przeciwpowodziowego, symbolem „ZL” o funkcji podstawowej: lasy, zadrzewienia i dolesienia (ok. 61,60%) oraz symbolem „U6.1” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki (ok. 38,40%).

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 67.010,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziesięć złotych) – w tym: na cele rolne, leśne i zbiornika: 15.981,88 zł kwota zwolniona z podatku VAT, na cele usługowe 51.028,12 plus podatek VAT 23%.
  • Minimalne postąpienie wynosi: 680,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych)
  • Wadium wynosi: – 6.710,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 28 lipca 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 19,20 nr telefonu 729057859 / 729057846.

###