Zgodnie z art. 27 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2019.865 t. j.  ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mają obowiązek do 31 marca złożenie CIT-8 (zeznań o wysokości dochodu osiągniętego lub straty poniesionej w roku podatkowym) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Każde zeznanie składane przez podatnika CIT (między innymi przez każdą organizację pozarządową), niezależnie od jego wielkości i zakresu działania, wymaga opatrzenia podpisem kwalifikowanym. Co to oznaczało dla każdej organizacji pozarządowej? Na NGO spoczywał obowiązek posiadania własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatnego), bądź wyznaczenia w tym celu pełnomocnika (najczęściej biuro księgowe).

Dla dużej części organizacji przepis ten stanowił duży problem finansowy – należało zakupić płatny podpis kwalifikowany (rzędu kilkuset złotych rocznie) lub podpisać umowę (oczywiście płatną) z księgowym/biurem księgowym posiadającym taki podpis – zlecającą wysłanie drogą elektroniczną CIT 8 do właściwego Urzędu Skarbowego.

Ministerstwo Finansów dostrzegło problem i Rozporządzeniem z 21 marca 2019 r. Minister Finansów przedłużył do 31 października 2019 r. termin do złożenia rocznego zeznania CIT-8 przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Przełożenie terminu na październik obejmie organizacje, które

Rozporządzenie dawało czas na naprawę trudnej sytuacji, w której znalazły się małe podmioty zmuszone do składania elektronicznych deklaracji CIT. Na czym miało polegać rozwiązanie problemu? Możliwe były dwa rozwiązania:

  • przywrócenie, dla wskazanej w rozporządzeniu grupy, rozliczeń papierowych albo
  • umożliwienie podpisywania deklaracji profilem zaufanym.

Wydawało się, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem było umożliwienie podpisywania CIT 8 profilem zaufanym. Przecież od tego roku organizacje pozarządowe składają sprawozdania finansowe drogą elektroniczną wykorzystując profil zaufany (podpis zaufany).

Okazuje się, że resort finansów nie przygotował na czas narzędzia umożliwiającego uprawnionym NGO złożenia przedłużonego na koniec października terminu CIT-8 w formie elektronicznej (za pomocą podpisu zaufanego).

Rząd dostrzegając problem, przywraca złożenie rocznego CIT8 w postaci papierowej. Możliwość taka pojawia się w ustawie o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych ustaw.

Możliwość złożenia papierowego CIT 8 wprowadzają art. 3 pkt. 2. oraz art. 10 pkt. 1 wyżej wymienionej ustawy.  Zapisy zmieniają bowiem art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w ten sposób, że uprawnione NGO (które miały przedłużony termin złożenia CIT do października) powinny złożyć CIT 8 za 2018 r. w terminie nie wcześniej niż 25 i nie później niż 31 października br.

Andrzej Stachowiak – doradca