Dolnośląska Akademia Samorządu 2019 jest odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dostrzeżenie ważkości zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w działania na temat samorządu terytorialnego.

Kto może wziąć udział w konkursie, warunki:

W konkursie mogą wziąć udział grupy inicjatywne liczące od 3 do 5 osób w wieku 13-21 lat zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego. Osoby niepełnoletnie muszą mieć wyrażoną zgodę na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Grupa inicjatywna, to nieformalna grupa osób działających wspólnie lub chcących podjąć wspólne działania. Mogą być to osoby np. zaangażowane w działalność samorządu szkolnego lub uczelnianego, radni Młodzieżowej Rady Gminy, Miasta lub Powiatu, albo Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego, organizacji pozarządowej, klubu sportowego, Ochotniczej Straży Pożarnej lub będące wolontariuszami, albo niezaangażowane dotychczas w działalność społeczną, które mają pomysł zrealizowania wspólnie jakiejś inicjatywy w obszarze tematycznym samorządu terytorialnego.

Jak rozumieć inicjatywę w temacie samorządu?

Wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące tematu samorządu terytorialnego, np.:

 • organizacja debaty z udziałem młodzieży nt. po co nam samorząd?
 • konkurs plastyczny dla dzieci kto to jest wójt/burmistrz i czym się zajmuje?
 • zebranie od rówieśników opinii nt. podejmowanych działań (inwestycji) przez samorząd
  i przedstawienie ich na spotkaniu z radnymi lub wójtem/burmistrzem,
 • inicjatywa utworzenia młodzieżowej rady gminy/miasta/powiatu (w miejscach, gdzie jeszcze jej nie ma),
 • przygotowanie i lobbowanie inicjatywy w ramach budżetów obywatelskich,
 • itd. itp.

Jak się można zgłosić i do kiedy?

Grupy inicjatywne zgłaszają chęć udziału w konkursie samodzielnie poprzez wysłanie swojego skanu zgłoszenia na załączonym formularzu (załącznik nr 1) na adres mailowy: das@merkury.org.pl Zgłoszenia można wysyłać w terminie do dnia 27 września 2019 r., do godz. 23:59.

Do czego zobowiązują się uczestnicy konkursu?

 • Grupa inicjatywna wybierze spośród siebie przedstawiciela, który przedstawi do kontaktu związanego z realizacją konkursu swój nr telefonu oraz e-mail;
 • Osoby niepełnoletnie posiadać będą podpisy rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział w konkursie;
 • Każdy z uczestników zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych:
 • Działając w imieniu własnym wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora – Fundację „Merkury” z siedzibą w Wałbrzychu 58-300,
  ul. Beethovena 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000191584, adres e-mail: merkury@merkury.org.pl, telefon: 74 666 22 22;
 • Dane podane w zgłoszeniu inicjatywy będą przetwarzane w celu realizacji projektu pn. „Dolnośląska Akademia Samorządu 2019”, a podstawą ich przetwarzania jest
  art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika wniosku o usunięcie jego danych oznacza to automatyczne wycofanie
  z udziału w projekcie, ale nie zwalnia z obowiązku rozliczenia się z podjętych zobowiązań do dnia złożenia wniosku o usunięciu danych;
 • Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od uczestnika, którego dane dotyczą;
 • Dane udostępnione przez uczestnika będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w przypadku kontroli zadania publicznego pn. „Dolnośląska Akademia Samorządu 2019” przez instytucje publiczne. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa; 
 • Dane udostępnione przez uczestnika nie będą podlegały profilowaniu;
 • Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
  czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 • Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji projektu pn. „Dolnośląska Akademia Samorządu 2019” będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłużej niż 5 lat, czyli w czasie wymaganym przez instytucje uprawnione do kontroli projektu;
 • Fotografowanie i filmowanie wizerunku uczestnika stanowi materiał prasowy będący obrazem o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym (art. 7 ust. 1 pkt 4 Prawa prasowego) i dlatego nie znajdą zastosowania przepisy
  o podstawie przetwarzania danych osobowych;
 • Organizator konkursu ma prawo do nieodpłatnego utrwalenia, wykorzystania
  i powielania zdjęć oraz nagrań wideo wykonanych podczas realizacji projektu pn. „Dolnośląska Akademia Samorządu 2019”, tj. umieszczenie na profilach facebookowych: @Fundacja.Merkury, @DolnoslaskaAkademiaSamorzadnosci, @JeleniogorskieNGO, @KlodzkieNGO, @LegnickieNGO, @WalbrzyskieNGO, @WroclawskieNGO oraz na stronach internetowych www.merkury.org.pl  
  i www.umwd.dolnyslask.pl ;
 • Laureaci po potwierdzeniu udziału w szkoleniu zobowiązują się uczestniczyć w zajęciach przez pełne 3 dni szkoleniowe w maja br.;
 • Liderzy grup laureatów, po zatwierdzeniu zadań i budżetu inicjatywy, będą odpowiedzialni za ich realizację;
 • Grupy laureatów zobowiązani będą w materiałach informacyjnych i promocyjnych swojej inicjatywy zamieszczać zatwierdzone przez Fundację „Merkury” loga organizatorów
  oraz informację o treści „Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego”;
 • Liderzy grup laureatów zobowiążą się do opisywania i podpisywania faktur oraz innych dokumentów finansowych realizowanej inicjatywy z przydzielonych środków na realizacje inicjatyw;
 • Liderzy grup laureatów zobowiążą się do terminowego rozliczenia i sprawozdania
  z realizacji inicjatywy;
 • Grupa inicjatywna przygotuje z realizacji swojej inicjatywy prezentację na konferencję dla finalistów;
 • Grupa inicjatywna będzie starała się w komplecie uczestniczyć w konferencji
  dla finalistów konkursu we Wrocławiu.

Etapy konkursu:

I. Zgłoszenia inicjatyw przesyłać należy mailowo na formularzu – załącznik nr 1 na adres: das@merkury.org.pl do dnia 27 września 2019 r., do godz. 23:59.

II. Wszystkie zgłoszone inicjatywy zostaną przekazane Komisji Oceny Wniosków,
która wybierze co najmniej 10 najciekawszych inicjatyw (laureatów) do sfinansowania ich realizacji w kwotach do 1.500 zł. Łącznie na sfinansowanie wszystkich inicjatyw zarezerwowanych jest 11.500 zł.  

Wyniki Komisji Oceny Wniosków zostaną ogłoszone najpóźniej 30 września 2019 r.

III. Laureaci (uczestnicy grup inicjatywnych) zostaną zaproszeni na bezpłatne 3.dniowe wyjazdowe szkolenie do Borowic k. Karpacza w dniach 4-6 października 2019 r. (piątek-niedziela), podczas którego prowadzone będą:

 • zajęcia dotyczące umiejętności liderskich i organizacyjnych,
 • spotkania z samorządowcami, przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
 • spotkania i dyskusje z przedstawicielami Młodzieżowego Sejmiku / Młodzieżowych Rad Miast / laureatami wcześniejszych konkursów w latach 2016-2018,
 • zajęcia dopracowania inicjatyw.

Podczas szkolenia zapewniona będzie fachowa kadra trenerska, a poza zajęciami zapewnieni będą dwaj opiekunowie. Fundacja „Merkury” zapewnia także zwrot kosztów dojazdu
na szkolenie.

IV. Realizacja inicjatyw młodzieżowych odbywać się może w okresie od 7 października
do 10 grudnia 2019 r. W tym czasie grupy inicjatywne będą miały do dyspozycji opiekuna wsparcia, który pozostawać będzie w stałym kontakcie z grupami, przyjeżdżając 1-2 razy
do każdej z grup.

V. Konferencja dla finalistów konkursu, podczas której nastąpi zaprezentowanie zrealizowanych inicjatyw młodzieżowych oraz uroczyste wręczenie certyfikatów dla wszystkich uczestników przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, odbędzie się
w okresie 11-20 grudzień 2019 r.

Czas trwania konkursu, terminarz:

 • Zgłoszenia inicjatyw do 27 września 2019 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu do 30 września 2019 r.
 • Wyjazdowe szkolenie 3.dniowe w Borowicach k. Karpacza: 4-6 październik 2019 r.
 • Realizacja inicjatyw z dofinansowaniem: 7 październik – 10 grudzień 2019 r.
 • Konferencja laureatów we Wrocławiu – jeden dzień w okresie 11-20 grudnia 2019 r.

Nagrody:

Co najmniej 10 grup inicjatywnych otrzyma dofinansowanie na realizację swoich pomysłów
w kwocie do 1.500 zł dla jednej inicjatywy.

Jak rozliczać środki otrzymanego dofinansowania?

Grupa inicjatywna nie otrzymuje dotacji finansowej dla siebie, lecz na pokrycie kosztów realizacji swojego pomysłu. Rozliczenia przeprowadzane będą bezpośrednio przez Fundację „Merkury”. Nie ma ograniczeń na co środki mogą być wydane – wszystkie pozycje kosztowe, niezbędne do realizacji danej inicjatywy będą zaakceptowane w ramach przyznanej kwoty. Mogą to być np.: wynagrodzenie kadry specjalistów, zakup materiałów, artykułów spożywczych, drobnych upominków, wynajem pomieszczenia itp.

Co zyskają uczestnicy konkursu?

 • Możliwość uzyskania dofinansowania na zrealizowanie swojego pomysłu,
 • Spotkania niesamowitych, aktywnych ludzi,
 • Spędzenia czasu na pracy i rozrywce z rówieśnikami,
 • Niepowtarzalną szansę spotkania z władzami samorządowymi województwa,
 • Rozwoju swoich umiejętności organizacyjnych, liderskich, prezentowania siebie na forum publicznym,
 • Poznania w atrakcyjnej formie czym jest samorząd terytorialny, a może w przyszłości otrzymanie pracy w samorządzie.

Organizator konkursu:

Fundacja „Merkury” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Kontakt do organizatorów Dolnośląskiej Akademii Samorządu 2019:

Waldemar Weihs – Prezes Fundacji „Merkury”, tel. 509 673 693, e-mail: das@merkury.org.pl