.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamieniec Ząbkowicki Uchwały nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Obszar opracowania zmiany studium obejmuje wybrane tereny w obrębach ewidencyjnych: Doboszowice, Chałupki, Mrokocin, Pomianów Górny, Śrem i Topola, zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski dotyczące zmiany studium należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki lub w wersji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „wniosek do zmiany studium”, na adres: podgorna@kamienieczabkowicki.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 marca 2019 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, w pokoju nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 marca 2019 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki lub:
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „wniosek do zmiany studium”, na adres: podgorna@kamienieczabkowicki.eu lub:
  3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, w pokoju nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 12 lutego 2019 roku