Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 231/2018 z dnia 25.09.2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 366/14 o pow. 0,0868 ha, poz. rej. G. 5, AM-1, Nr KW SW1Z/00065392/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomości oznaczone są symbolem „MN2.3” o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – projektowane. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31.200,00 zł  + podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 320,00 zł

Wadium wynosi: 3.120,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 3.120,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 30 października 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu: 748162029.

*