Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

%

Zarządzeniem nr 157/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 12,80 m.kw. położonej  w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 118/2 o pow. 0,0180 ha, poz. rej. G. 877, AM – 18, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061740/5.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.840,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych) – sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług,

Minimalne postąpienie wynosi: 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 790,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 sierpnia 2018 r. (wpłacając wadium należy podać  imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

%

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.