Zarządu Marszałek Województwa Dolnośląskiego obwieszczeniem z 10 lipca 2017 r. informuje o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w zw. z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.; poz. 519 z późn. zm.), zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:

  1. Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Miejskiej Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  2. Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Wrocław ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  3. Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Z dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania można się zapoznać na stronach: http://www.umwd.dolnyslask.pl , http://irt.wroc.pl/ , http://bip.umwd.dolnyslask.pl, http://bip.irt.wroc.pl/ , a także w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50-527 Wrocław

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych projektów uchwał, w terminie do 30 września 2017 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 – 527 Wrocław,
  • ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A,
    50 – 527 Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: konsultacie@irt.wroc.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu), organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

W imieniu Zarządu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego