Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów. Pierwsze obowiązki związane ze sprawozdaniami pojawiają się w marcu, ale najwięcej terminów sprawozdawczych przypada na czerwiec i lipiec.

1) Sprawozdania finansowe stowarzyszeń i fundacji.

Wszystkie organizacje pozarządowe muszą co roku sporządzać sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (w 2017 r. za 2016 r.). Powinny to zrobić niezależnie od tego, czym się zajmują i jak duże mają roczne budżety. Jeśli prowadzą działalność gospodarczą lub mają status organizacji pożytku publicznego, mają więcej obowiązków sprawozdawczych.

Dwa pierwsze obowiązki: sporządzenie i wysłanie deklaracji CIT-8 do urzędu skarbowego oraz sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej powinniśmy mieć już za sobą (termin upłynął 31 marca). Przed organizacjami kolejne etapy: zatwierdzanie i wysłanie sprawozdań w odpowiednie miejsce.

  • do 30 czerwca należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe. W zależności od zapisów w statucie zatwierdza je walne zebranie lub zarząd poprzez uchwałę o przyjęciu. Sprawozdanie należy zachować w dokumentacji organizacji. Sprawozdanie musi podpisać cały zarząd. Dobrze umieścić sprawozdanie na stronie internetowej organizacji.
  • w ciągu 10 dni od zatwierdzenia należy wysłać sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą do Urzędu Skarbowego – najpóźniej do 10 lipca. Za niezłożenie sprawozdania grozi grzywna.
  • Stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą wysyłają sprawozdanie finansowe do KRS wraz z formularzem KRS – Z30 i uchwałą – w ciągu 15 dni od zatwierdzenia, najpóźniej do 15 lipca.

2) Sprawozdania a organizacje pożytku publicznego (OPP).

Stowarzyszenia i fundacje mające status OPP (organizacje pożytku publicznego), których rok obrotowy jest taki, jak rok kalendarzowy umieszczają na stronie MRPiPS sprawozdania merytoryczne i wcześniej zatwierdzone finansowe (najpóźniej do 15 lipca). OPP, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, musi umieścić sprawozdania najpóźniej do 30 listopada 2017r. Za niezłożenie sprawozdań OPP traci prawo ubiegania się o 1% za poprzedni rok.

3) Sprawozdanie merytoryczne.

  • Fundacje do 31 grudnia są zobowiązane sporządzić i wysłać do właściwego ministra sprawozdanie z działalności wg wzoru ministra sprawiedliwości. Od 2016 r. obowiązek ten nie dotyczy fundacji, które mają status OPP i umieściły już sprawozdanie merytoryczne na stronie pozytek.gov.pl.
  • Stowarzyszenia nie mają obowiązku sporządzać sprawozdania merytorycznego, ale warto je zrobić. Dobrze jest również umieścić sprawozdanie merytoryczne na stronie internetowej organizacji.

KLIKNIJ I ZOBACZ AKTUALNE KONKURSY DLA NGO

KLIKNIJ I ZOBACZ PREZENTACJĘ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI NGO

Opracowała: Karolina Furmańska – doradca dla organizacji pozarządowych