W poniedziałek 26 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 40. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 maja 2017 r.
  3. Realizacja budżetu Gminy za rok 2016.
  4. Podjęcie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2016.

– w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2016.

– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

– w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

– w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

– o zmianie uchwały Nr  XXI/122/2012 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.

– w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy-pomoc rzeczowa,  zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu wydatków na te świadczenia

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka