Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^

Zarządzeniem nr 143/2017 z dnia 23 maja 2017 r. ogłoszono III publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 526/58 o pow. 0,1570 ha (droga), poz. rej. G. 930, AM – 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065391/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MU4.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej.

Na działce nr 526/58 zostanie ustanowiona bezterminowa i nieodpłatna służebność gruntowa (droga konieczna o pow. 0.0358 ha) polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez tą działkę na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 526/13, 526/53, 526/54 i 526/47.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.760,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 3.480,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 23 czerwca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu: 748162016 lub 748162029.