Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 139/2017 z dnia 19.05.2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 648 o pow. 0,5300 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR3” o funkcji podstawowej zabudowa zagrodowa, według definicji w przepisach techniczno – budowlanych. Działka znajduje się w granicach terenu górniczego TG „Doboszowice 1”  na terenie którego obowiązuje zakaz lokalizowania nowych obiektów mieszkaniowych i zamieszkania zbiorowego w strefach szkodliwego oddziaływania robót strzałowych, prowadzonych w związku z eksploatacją kopaliny, do czasu zakończenia eksploatacji.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60.140,00 zł +VAT 23%

Minimalne postąpienie wynosi: 610,00 zł 

Wadium wynosi: 6.020,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 6.020,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 23 czerwca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz  nr działki). Bliższe informacje pod nr telefonu: 748162029.

*

Zarządzeniem nr 140/2017 z dnia 19.05.2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 45 o pow. 0,7006 ha, poz. rej. G. 95, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00052305/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze (ok. 52%) oraz „MR3.4” o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej (ok. 48%).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49.800,00 zł w tym:

– na cele rolne: 6.050,00 zł (kwota zwolniona jest z podatku VAT na  podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy       z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

– pod zabudowę: 43.750,00 zł + podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 500,00 zł

Wadium wynosi: 4.980,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 4.980,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 23 czerwca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). Bliższe informacje pod nr telefonu: 748162029.