We wtorek 30 maja 2017 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 39. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 kwietnia 2017 r.
  3. Sprawozdanie z działalności Spółki ZWiK w Nowej Rudzie za rok 2016.
  4. Działalność kulturalna na terenie Gminy, wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
  5. Działalność sportowa na terenie Gminy.
  6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

– w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

– w sprawie zmiany stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w  Kamieńcu Ząbkowickim

– w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

– o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

– w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

– w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Kamieniec Ząbkowicki na lata 2017-2019”

7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

8. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

9. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka