W piątek 28 kwietnia 2017 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 38. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytych w dniach 30 marca 2017 r. oraz 19 kwietnia 2017 r.
  3. Ocena realizacji zadań przez Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  4. Podjęcie uchwał:

 – w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

– o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

– o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

– w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Ożary

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka