Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem nr 44/2017 z dnia 17.03.2017 r. wykazano do sprzedaży w drodze przetargu  nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 743/4 o pow. 0,4219 ha, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Zarządzeniem nr 46/2017 z dnia 17.03.2017 r. wykazano do sprzedaży w drodze przetargu  nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 48/2 o pow. 0,7400 ha, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Wyżej wymienione zarządzenia z wykazem zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 17.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.