29 grudnia 2016 r. odbyła się 31. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W porządku obrad przewidziano i zrealizowano m.in.: zatwierdzenie Budżetu Gminy na rok 2017. Ponadto ujęte były projekty uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki, zmian w budżecie gminy na rok 2016, ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, zmiany stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim, udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok, zatwierdzenia rocznych planów pracy na 2017 r. Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz stałych Komisji Rady Gminy, stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, zmiany uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Oglądając zapis video – dostępny na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki – można zapoznać się z przebiegiem obrad, przybliżyć sobie tematykę poszczególnych punktów porządku obrad i wyrobić własną opinię o podjętych lub nie podjętych rozstrzygnięciach.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki