Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” działające na terenie gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Tytuł projektu grantowego: „Bezpiecznie i zdrowo”

Zakres tematyczny: P. [1] V „Bezpiecznie i zdrowo”

Zakres operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

 1. Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych w życiu społecznym, czyli młodzieży i seniorów;
  2. Wspieranie projektów organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz realizacji programów edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży oraz seniorów

Cele i wskaźniki, jakie muszą być osiągnięte w ramach realizacji grantu:

Cel ogólny 2. Wzrost poziomu zaufania, aktywności społecznej i poczucia więzi z regionem mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej

Cel szczegółowy 2.2. Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru, szczególnie przedstawicieli grup defaworyzowanych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba młodzieży, która wzięła udział w działaniach aktywizacyjnych – 200
 2. Liczba seniorów, która wzięła udział w działaniach aktywizacyjnych – 150

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba działań aktywizacyjnych dla młodzieży – 5
 2. Liczba działań aktywizacyjnych dla seniorów – 5

Termin składania wniosków: od 16.02.2017 r. do dnia 10.03.2017 r. do godziny 15.30

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30).

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio tzn. osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze w 1 egzemplarzu papierowym.

Wniosek powinien być:

 1. a) wypełniony elektronicznie,
 2. b) wydrukowany, trwale spięty i umieszony w skoroszycie.

Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek oraz numer nadany wnioskowi (znak sprawy). Grantobiorca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.

Limit dostępnych środków: 300 000 zł

Informacja o wysokości kwoty grantu/intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

– dotacja: w wysokości 100% dla jednostek sektora finansów publicznych, 100% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów;

– wypłata środków: zaliczka 70% po podpisaniu umowy i 30% po zrealizowaniu operacji;

– wysokość pomocy: nie może być wyższa niż 30 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

– Aktywizacja mieszkańców  (0,1,2 pkt)

– Aktywizacja przedstawicieli grup defaworyzowanych  (0,1,2 pkt)

– Innowacyjność (0,1 pkt)

– Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu (0,1 pkt)

– Powiązanie z innymi projektami (0,1,2 pkt)

– Wykorzystanie lokalnych zasobów  (0,1,2 pkt)

– Wielkość wkładu własnego (0,1 pkt)

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 5 pkt

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

– Wniosek o powierzenie grantu oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy.

–   Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.

– Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

 • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

– Załącznik „Innowacyjność projektu” (dostępny jest w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=169&strona=1&sub=168 ).

Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania dostępne są w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=171&strona=1&sub=168

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR), kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli dostępne są w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=164&strona=1

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: 2017 r. (realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w biurze LGD mieszczącym się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a, tel. (074) 8 191 213, email: biuro@qwsi.pl

LGD „Qwsi” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca.

 projekt_informacji_o_naborze_-_grant_bezpiecznie_i_zdrowo.docx
 zalacznik_nr_2_wniosek_o_powierzenie_grantu_qwsi_21102016.doc
 zalacznik_nr_4_wniosek_o_rozliczenie_grantu_qwsi_21102016.doc
 zalacznik_nr_3_umowa_o_powierzenie_grantu_qwsi_21102016.pdf
 zal_innowacyjnosc_qwsi.doc
 lsr_qwsi_13092016.pdf
 regulamin_pracy_rady_qwsi_21102016.pdf
 procedura_wyboru_granty_qwsi_21102016.pdf
 zal_9_kryteria_wyboru_grantobiorcow_wraz_z_procedura_ustalania_lub_zmiany_kryteriow_lgd_qwsi.pdf