W poniedziałek 30 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 33. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29.12.2016 r. i 30.12.2016 r.
  3. Sprawozdanie z działalności komisji stałych przy Radzie Gminy za rok 2016.
  4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz jego realizacja w roku 2016.
  5. Podjęcie uchwał:

– o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów,  doradców  zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki  określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

– o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców   zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

– o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe przedszkoli publicznych.

–  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

9. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka