Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

@

Zarządzeniem nr 306/2016 z dnia 22 września 2016 r. ogłoszono III publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem schroniska młodzieżowego o pow. użytkowej 474,60 m2 (parter o pow. 254,40 m2, piętro o pow. 220,20 m2) położona  w obrębie Starczów nr 43 w granicach działki nr 73 o pow. 0,7678 ha, poz. rej. G. 411, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061665/5. Nieruchomość obciążona jest umową użyczenia z możliwością wypowiedzenia w każdym terminie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej.

Postępowania dotyczące nieruchomości Gminy Kamieniec Ząbkowicki_16_09_26

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 442130,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści złotych),

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów  i usług.

Minimalne postąpienie wynosi: 4430,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści         złotych),

Wadium wynosi: 44220,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 24 listopada 2016 r. (wpłacając wadium należy podać  imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.

@

Zarządzeniem nr 307/2016 z dnia 22.09.2016 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły, położonej w obrębie Ożary nr 37 w granicach działki nr 197/8 o pow. 0,0410 ha, poz. rej. G. 263, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00057260/5. Nieruchomość o pow. użytkowej 391,67 m². (parter o pow. 212,31 m² i piętro o pow. 179,36 m²).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Działka znajduje się w granicy obszaru ograniczonego użytkowania od cmentarza – 50 m.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 152730,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych),                   

Minimalne postąpienie wynosi: 1530,00 zł (słownie: tysiąc pięćset trzydzieści złotych),

Wadium wynosi: 15280,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 27 października 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

@

Zarządzeniem Nr 308/2016 z dnia 22.09.2016 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno – gospodarczym o pow. użytkowej 88,99 m2, położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej w granicach działki nr 695/12 o pow. 0,0074 ha, poz. rej. G. 613, AM – 12, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00048599/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MU2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 66460,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych),                

Minimalne postąpienie wynosi: 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 6.650,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 27 października 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

@

Zarządzeniem Nr 309/2016 z dnia 22.09.2016 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (była remiza strażacka) położonego w obrębie Ożary nr 105 w granicach działki nr 405/12 o pow. 0,1280 ha, poz. rej. G. 211, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00051088/3. Lokal położony jest na parterze budynku o pow. użytkowej 123,60 m2 i pow. przynależnej 76,70 m2. Z lokalem łączy się udział w gruncie  i w budynku wynoszący 421/1000 części. Oddaje się w użytkowanie wieczyste do dnia 27.06.2096 r. udział wynoszący 421/1000 części w działce nr 405/12.

Opłata roczna wynosi 1% wartości gruntu i płatna jest raz w roku do 31 marca każdego roku. Pierwsza opłata roczna wynosi 25% wartości gruntu i płatana jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27570,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych), 

Cena udziału w gruncie wynosi: 11000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych),              

Minimalne postąpienie wynosi: 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 2.760,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium)) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 27 października 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

@

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.