Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^

Zarządzeniem nr 220/2016 z dnia 25.07.2016 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (była remiza strażacka) położonego w obrębie Ożary nr 105 w granicach działki nr 405/12 o pow. 0,1280 ha, poz. rej. G. 211, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00051088/3.

Lokal położony jest na parterze budynku o pow. użytkowej 123,60 m2 i pow. przynależnej 76,70 m2. Z lokalem łączy się udział w gruncie i w budynku wynoszący 421/1000 części. Oddaje się w użytkowanie wieczyste do dnia 27.06.2096 r. udział wynoszący 421/1000 części w działce nr 405/12.

Opłata roczna wynosi 1% wartości gruntu i płatna jest raz w roku do 31 marca każdego roku. Pierwsza opłata roczna wynosi 25% wartości gruntu i płatana jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej
i usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27.570,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych), 

Cena udziału w gruncie wynosi: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych),             

Minimalne postąpienie wynosi: 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).

Wadium wynosi: 2.760,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^

Zarządzeniem nr 221/2016 z dnia 25.07.2016 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 6/7 części w nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 39/3 o pow. 0,0879 ha, poz. rej. G. 84, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00044010/4. Nieruchomość zostanie oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 r. na cel zgodny z przeznaczeniem z planu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej  i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi: 5.210,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  złotych),

Wadium wynosi: 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2016 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu: 748162016 lub 748162029.