We wtorek 21 czerwca 2016 r. o godz. 8:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 25. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30.05.2016 r.
 3. Realizacja budżetu Gminy za rok 2015.
 4. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki  za rok 2015,
 • w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2015,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
 • w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w Sołectwie Topola,
 • w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów,
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 • w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego i radnych Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
 1. Interpelacje Radnych i odpowiedzi na nie.
 2. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
 3. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka