W poniedziałek 30 maja 2016 r. o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 24. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28.04.2016 r.
 3. Działalność kulturalna na terenie Gminy, wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
 4. Działalność sportowa na terenie Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
 • w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/240/98 w sprawie nabycia na własność gminy nieruchomości gruntowych
 • o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
 • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki
 1. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
 2. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

( – ) Aleksander Ciapka