Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 7/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 300/1 o pow. 1,5900 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze oraz symbolem „PE1” o funkcji podstawowej: tereny odkrywkowej eksploatacji górniczej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 66.120,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych)

Do części przeznaczonej pod eksploatację górniczą zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

  • tereny rolnicze (61,5%) – 40.663,80 zł kwota zwolniona z podatku VAT,
  • tereny pod eksploatację górniczą (38,5%) – 25.456,20 zł + podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych)

Wadium wynosi: 6.620,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 lutego 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19  lub pod nr telefonu 748162016 lub 8162029.