W piątek 29 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 19. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12.2015 r.
  3. Wręczenie medalu” Za Zasługi dla Obronności Kraju”
  4. Sprawozdanie z działalności komisji stałych przy Radzie Gminy za rok 2015.
  5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz jego realizacja w roku 2015.
  6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

– w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

– w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

– w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Ożar

– w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kamieniec Ząbkowicki

7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka