„Pszczoły proszą o pomoc” – pod takim hasłem, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” prowadzi kampanię na rzecz środowiska, życia pszczół i innych owadów zapylających. Inicjatywę tę promuje Lokalna Grupa Działania „Qwsi”.

Na skutek zmian klimatycznych, chorób i pasożytów oraz nadmiernej chemizacji rolnictwa, w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się populacja nie tylko pszczół, ale i innych owadów zapylających. Na skutek intensyfikacji rolnictwa kurczą się w szybkim tempie naturalne siedliska dla wszystkich zapylaczy. Masowo orze się i wypala łąki i inne nieużytki. Niejednokrotnie wycinane są całe aleje lipowe, ogałacane są konary drzew nektarodajnych wzdłuż dróg i wokół pól uprawnych. Ogromne połacie wrzosowisk na nieczynnych poligonach wojskowych zarastane są przez samosiewy sosny i brzozy. Zmniejszają się tym samym tereny nektarodajne, ostoje zieleni i bioróżnorodności w polskich wsiach i miastach, pogarszają się warunki życia dla tych pożytecznych owadów. Korzyści jakie osiągamy dzięki istnieniu tych owadów zapylających w naszym otoczeniu i w naszej gospodarce są nie do prz ecenienia. To właśnie zapylacze pomagają w zapylaniu ponad 80% spożywanych przez nas roślin, co każdego roku przynoszą polskiej i europejskiej gospodarce 190 mld EURO dochodu. Utrata pszczół to też brak miodu, który jest ceniony nie tylko jako smaczny produkt, ale spełnia on też bardzo ważna rolę w leczeniu wspomagającym przy różnych dolegliwościach.

Odpowiedziom na te problemy są cele, jakie zamierzamy osiągnąć realizując projekt „Pszczoły proszą o pomoc”, tj.:

  1. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców wsi w zakresie zagrożeń wynikających ze zmniejszania się populacji owadów zapylających i ich znaczenia dla bioróżnorodności.
  2. Wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w zachowanie siedlisk owadów zapylających.
  3. Wypracowanie praktycznych rozwiązań dla ochrony populacji owadów zapylających.

Projekt dotyczący ratowania owadów zapylających, w tym pszczół, jest szeroko promowany i kierowany do różnych organizacji działających na rzecz środowiska, samorządów i instytucji zajmujących się ochroną środowiska, a przede wszystkim do rolników, lokalnych społeczności i do pszczelarzy jako osób najbardziej związanych z problemem.

Projekt „ Pszczoły proszą o pomoc, kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających” polega na  angażowaniu różnych grup osób do udziału w konferencjach i szkoleniach, podczas których informujemy uczestników o zagrożeniach na jakie narażone są owady zapylające, uczestnicy zdobywają odpowiednią wiedzę do prowadzenia lokalnych działań w swoich rejonach na rzecz środowiska życia pszczół. Przy naszym wsparciu uczestnicy projektu zakładają ścieżki edukacyjne, przygotowują tereny pod nasadzenia krzewów i drzew dla tworzenia stref nektarodajnych itp. O terminach i miejscach wydarzeń można dowiedzieć się na funpage-u projektu www.facebook.com Pszczoły proszą o pomoc oraz na stronie www.pszczoly.zielonaakcja.pl